"VI FÅR DE UKENE SOM VI HELST VIL HA"

Booking

En av de absolutt største bekymringene for mange potensielle 21-5 familier er om det i det hele tatt er mulig å booke de ukene som man helst vi ha.

Hvis man eier en egen feriebolig kan man jo benytte den når man selv ønsker det. Når man deler ferieboliger med andre blir det nødvendigvis mindre fleksibilitet jo flere familier som deler boligene.

Det er derfor viktig at booking-kalenderen er laget på en måte som sørger for at det alltid er noen åpne uker som ikke bookes. Det ville ikke ha vært ideelt å anvende en matematisk formel i den hensikt å optimalisere antall ferieuker for den enkelte familie fordi konsekvensen ville vært at familiene ville fått tildelt flere lavsesong uker, og ferieboligene ville mest sannsynlig blitt mindre brukt. Noe som slett ikke er hensikten med bookingsystemet.

Når 21 familier deler 5 boliger har hver familie i gjennomsnitt 12,4 uker i ferieboligene hvert år.

Erfaringer fra over 23.000 bookinger i våre 21-5 foreninger i løpet av de siste 10 år viser at våre familier booker 8,8 uker i gjennomsnitt, inklusivt utlån til familien og nærmeste venner.

Noen familier booker 10-12 uker eller flere hvert år, men da primært utenfor høysesongene.  Barnefamilier derimot, booker typisk 4-6 uker i skoleferiene hvert år.

Våre erfaringer viser at den faktisk gjennomsnittlige bruken passer godt med tiden familiene faktisk har tilgjengelig, og at vårt bookingsystem i tillegg gir muligheter for fleksibilitet og spontane ferier.

Mer enn

0

Bookinger foretatt

Til rådighet i gjennomsnitt

0

Uker til hver familie

FORDELING AV UKENE

"Vi får de ukene vi helst vil ha"

Våre 21-5 familier får stort sett de feriene som de ønsker seg. Det krever naturligvis en differensiering mellom familiene. Det ville ikke være gunstig hvis alle familiene er for like. En av de absolutt største bekymringene for mange potensielle 21-5 familier er naturligvis om det vil være mulig å få de ferieukene som de helst vil ha. De vil også gjerne vite mer om hvordan fordelingen av ukene foregår.

"Vi kan få de ukene som vi helst vil ha - eller de nest beste"

Vårt bookingsystem er designet slik at det gir 21-5 familiene stor grad av frihet til å booke de ferieukene som passer best. Systemet er utformet på en måte som gjør at man både kan planlegge langt fremover i tid og booke spontane ferier. Booking kort tid før avreise er naturligvis enklest utenfor høysesongen.

Bookingsystemet er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og er meget brukervennlig - også for alle de som ikke er IT-eksperter.

SWEETSPOT MELLOM PRIS OG FLEKSIBILITET

21-5 – en perfekt formel

21-5 har vist seg at være en helt perfekt formel.

Det er veldig hyggelig å kunne konstatere at vi med 21-5 formelen har truffet en Sweetspot hvor det både er tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til bruken, og et riktig nivå på den enkelte families investering.

Våre 21-5 familier kan generelt få de uker som de gjerne vil ha, og det er samtidig gode muligheter for spontane ferier.

Kalenderen i en gjennomsnittlig 21-5 forening ser derfor slik ut - ETTER et år er gått (de røde var booket/benyttet og de grønne var ledige til spontane ferier, men ble aldri booket).

En gjennomsnittlig 21-5 forening har hvert år 60-80 uker som aldri blir booket, og det er nettopp de ledige ukene som gjør at våre familier stort sett kan få akkurat de ukene de gjerne vil ha hvert år.

BILLIG, MEN VANSKELIG Å FÅ DE UKER VI ØNSKER OSS MEST

30-5 – mindre fleksibilitet

Hvis vi som et tenkt eksempel hadde laget en 30-5 forening ville det selvfølgelig ha vært noe billigere, men det ville også ha vært mer kamp om ukene.

Når vi i 21-5 er cirka 4 familier om hver feriebolig, er det lett å se at alle stort sett kan få de ukene som de helst vil ha. Hvis man derimot er 6 familier om hver feriebolig, er det til gjengjeld lett å forstå at det blir vanskeligere å gjøre familiene fornøyde.

Selv om familien tenker at man nok ikke kommer til å benytte boligene mer enn 3-5 uker hvert år, og at man derfor godt kunne være flere familier sammen om 5 ferieboliger, så er våre erfaring etter 10 år at det ville være for mange familier i en slik forening. Fleksibiliteten ville være sterkt begrenset samtidig som mulighetene for å få de ukene man gjerne ville ha hadde vært liten. I tillegg ville det være lite rom for spontane ferier.

Kalenderen i en teoretisk 30-5 forening ville ikke engang ha uker nok i forhold til gjennomsnittsbruken i 21-5.

ALLE FÅR STORT SETT DET ANTALL UKER SOM DE GJERNE VIL HA - MEN DYRT

10-5 - stor fleksibilitet

Hvis vi istedenfor hadde laget en 10-5 forening, så ville det ha vært en større fleksibilitet i kalenderen, men det ville også vært dobbelt så dyrt. Det hadde likevel vært billigere enn å eie en feriebolig alene.

Vi har faktisk også stiftet en forening hvor 10 familier deler 4 ferieboliger. Det vil si at det er 2,5 familier pr. feriebolig. Familiene i denne foreningen har en svært stor fleksibilitet, men har selvfølgelig også betalt for det.

Kalenderen i en teoretisk 10-5 forening ville se ut som kalenderen ved siden ETTER at et år hadde gått forutsatt at alle hadde booket det samme som våre 21-5 familier gjør.

HVORDAN FUNGERER DET?

Bookingsystemet

Smart poeng system
Hver familie får hvert år 770 poeng til å booke. Hver uke koster et gitt antall poeng avhengig av om uken ligger i høysesongen - typisk skoleferiene - eller om den ligger utenfor. Barnefamilier booker generelt færre uker, fortrinnsvis i skoleferiene, mens familier uten skolebarn i større grad fordeler sine uker mellom høy, mellom- og lavsesong. Pensjonister og familier som av ulike grunner ikke er aktive på arbeidsmarkedet, og derfor er mer fleksible, har poeng nok til å booke over 20 uker i året utenom høysesong hvis det skulle være ønskelig.

Poengene deles ut for et kalenderår, og skal brukes innenfor det samme året. De kan altså ikke spares opp til å booke året etter. Videre gjelder det spesielle regler for skisesongen for å sikre at alle som et minimum kan komme en uke på skiferie.

Poengene frigis langsomt over to perioder i året, hvilket bidrar til at booking foregår stille og rolig uten stress.

Sammensetningen av familiene er viktig
Sammensetningen av familier i en forening er viktig for at bookingsystemet skal fungere best mulig. Hvis vi for eksempel samlet 21 barnefamilier i en forening, og alle ville reise i skolens sommerferie, ville konseptet fungere dårlig.  Det er derfor viktig at det er en god demografisk fordeling blant våre 21-5 familier for å unngå at alle vil ha de samme ukene.

De fleste tenker ganske likt, og vi tror at alle andre helt sikkert vil ha de samme ukene som oss. Det kunne godt vært tilfelle hvis samtlige familier i en forening var pensjonister med egen hytte ved sjøen, eller hvis alle var familier med barn i skolealder. Vi sørger imidlertid for at det alltid er en god fordeling av familietyper i våre foreninger.

Vårt bookingsystem er løpende blitt oppdatert etter at de første boligene ble tatt i bruk, og vi er hele tiden oppmerksomme på mulige forbedringer for at våre 21-5 familier alltid skal få mest mulig ut av sin 21-5 andel.


Byttedagene endrer seg avhengig av sesongen
Erfaringer har vist oss at de fleste bruker boligene hele uker, spesielt i høysesongene. Utenfor høysesongene bookes det oftere langhelger. Får å hensynta dette, har vi laget et smart system hvor byttedagene endres etter sesongene.  I "mellomperiodene" er det i tillegg enkelte dager som også kan bookes selvstendig eller i en forlengelse av en uke, noe som fungerer veldig bra.

Bookingsystemet utvikles og oppdateres løpende
Våre første 21-5 boliger ble lagt inn i bookingsystemet i slutten av 2012. Det er foretatt svært mange bookinger siden, noe som har gitt oss et unikt erfaringsgrunnlag som videreutvikles hver dag. Erfaringene brukes løpende for å gjøre systemet enda bedre, og den viktigste kilden til forbedringene er våre 21-5 familier som til daglig bruker bookingsystemet.

Når det gjelder utviklingen av bookingsystemet er det viktigste for oss å sikre oss at systemet oppdateres løpende med utgangspunkt i våre 21-5 familiers ønsker og behov, slik at det alltid er mulig å planlegge viktige ferier i god tid og booke mer spontane ferier på kort varsel.

Book sammenhengende uker
Hvis ønskelig, er det mulig å booke flere sammenhengende uker. Det er kun egne poeng og andres bookinger som eventuelt begrenser mulighetene til et lengre opphold i boligene. Mange familier booker 2-3 uker sammenhengende. Foreløpig rekorden er satt av en familie som booket 8 sammenhengende uker i en bolig på Mallorca.

Der er langt større fleksibilitet i en 21-5 forenings kalender enn de fleste kan forstiller seg.

SLIK BRUKER VI VÅRE 21-5 BOLIGER

Familienes ferier

Hvis vi hadde stiftet 21-5 foreninger med 21 familier som hadde omtrent de samme ønsker og behov ville det vært lite hensiktsmessig. Hvis alle familier vil ha de samme ukene i de samme boligene, ville det bli en kamp om å få de mest populære ukene.

Det er derfor viktig at der er en god differensiering av familier slik at ikke alle har samme behov.

En barnefamilie med barn i skolealder er oftest relativt bundet med hensyn til ferieuker. Familiene opplever mer frihet etter hvert som barna blir eldre og ikke lenger går på skolen, men så kommer det barnebarn.

Når vi ser på alle våre foreninger er ca. 1/3 barnefamilier, 1/3 familier med større barn/flyttet hjemmefra og resten er godt voksne seniorer. Vi vil gjerne skryte av å ha organisert dette, men sannheten er at slik har det naturlig utviklet seg. En fordeling mellom familietyper som gjør at alle kan få akkurat de ukene som de ønsker seg.